Larsen, Peter og Lien, Sigrid: Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering

Dette er den andre samla framstillinga av norsk fotografihistorie. Boka dreg linjene opp til i dag og legg særleg vekt på ei brei framstilling av utviklinga innan kunstnerisk fotografi og av pressefotografiet si historie her i landet. Dette er noko nytt. Dei to forfattarane, kunsthistorikar Sigrid Lien og medievitar Peter Larsen ved Universitetet i Bergen, er ressurspersonar på desse områda.

Den første nasjonale fotografihistoria kom hausten 2000 med Roger Erlandsen si bok Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet … Om fotografiens første hundre år i Norge – 1839-1940. Denne boka presenterer fotografiet si utvikling i åra 1839-1940. Sentrale tema forutan fotografiet si utvikling, presentasjonen av fotografane som yrkesgruppe og som sentrale aktørar i norsk fotografihistorie, av fotografane si plassering og rolle i samfunnslivet, og kva rolle fotografiet har spela kulturelt og samfunnsmessig. Ein del av boka presenterer dessutan historia til Norges Fotografforbund før 1940.

Larsen, Peter og Lien, Sigrid: Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering.
Larsen, Peter og Lien, Sigrid: Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering.