Bedehusbyen Stavanger

«Jesus – verdens lys»- neonskiltet i Bergelandsgata.
Foto: Alfred Aase/Rogalands Avis, 1993.

 

«Jesus – verdens lys», står det å lese på det digre neonskiltet i Bergelandsgata som lyser ut over byparken og Breiavatnet. Skiltet ble først satt opp av Menigheten Apostolisk tro i 1926, en av mange frimenigheter som florerte i Stavanger.

Stavanger har sine staselige kirker: Domkirken med både romanske og gotiske elementer, den nygotiske Petri kirken, Johannes kirke i lekker jugendstil, og den hvitmalte Hetland kirke i tre. Stavanger er imidlertid også full av bedehus, som alle bidro til å sette sitt preg på miljøet i byen med sitt sosiale engasjement, basarer, barneforeninger m.m. Noen av disse forsamlingshusene er i bruk fremdeles, men de fleste er i dag tatt i bruk til andre formål. I Stavanger byarkivs rikholdige fotosamlinger vil du kunne finne mange av dem avbildet. Her følger et lite utvalg:

Bethania

Bethania
Foto: T.O/Byantikvaren, 1985

Bedehuset Bethania ble reist i Vaisenhusgata 37 i 1874 – 1876 på initiativ av presten Lars Oftedal. Tilstrømningen til bedehuset var stor i over hundre år. Lokalene med sitt store galleriareal var fleksible til bruk for mange formål. Her foregikk ikke bare bedehusvirksomhet og vekkelsesmøter. Huset ble også benyttet som forsamlingssted for menigheter uten egne lokaler. Lars Oftedal sørget også for at Bethania var sentralt for sosial omsorgsvirksomhet. Waisenhusbasaren for eksempel holdt til her i over hundre år. Inntekten gikk til driften av Bethaniastiftelsens Waisenhus, barnehjemmet som først holdt til i nabolaget, men som i 1927 flyttet til Emmaus. Akustikken i lokalene var optimale for ulike typer kulturarrangementer, kongresser, foredragsvirksomhet og politiske møter. Bedehuset var byens største bedehus helt fram til 1960-årene. I løpet av 1990-årene ebbet aktivitetene gradvis ut, og Bethaniastiftelsen solgte Bethania til en gruppe investorer som la grunnlaget for Stavanger Kultur- og Revyscene AS i 1997.

Folkesamling på Bethania i anledning Spaniahjelpen,.
Foto: Hans Henriksen, 1939.
Varaordfører L.W. Hansen på talerstolen i Bethania i anledning utstillingen «100 års kommunalt selvstyre»
Foto: Hans Henriksen, 1937

 

Bethel

Bethel i Løkkeveien.
Foto: Kjetil Alsvik/Rogalands Avis, 1987

 

Forsamlingshuset Bethel i Løkkeveien 59 var bedehus og menighetssenter for Domkirkens menighet og domprostkontor fra det ble oppført i 1910. Bygget er i pusset mur med nyromansk hovedform, og med jugenddetaljer av arkitekt Knud Øgreid. Bethel ble rehabilitert i 1997 slik at bedehuset har blitt tidsmessig bygg for menighetsarbeid og andre aktiviteter. Salen har rundt hundre sitteplasser. Ellers finnes det kontorlokaler, lillesal, peisestue, møterom, to kjøkken, hybel og toaletter. Det var Brødremenigheten, eller herrenhuterne som finansierte oppføringen av bedehuset, og de var eiere frem til Domkirkens menighet overtok i 1958. Domkirken hadde likevel disponert bedehuslokalene siden 1917 mot en årlig leie.

Auksjon på Bethel.
Foto: Ernst S. Knudsen/Rogalands Avis, 1987

 

Nygatens forsamlingshus

Nygatens forsamlingshus.
Foto: Anne Midtrød, 1981

 

 

I Nygata 11 ble bygd i 1845 av haugianere og brødrevenner som forsamlingslokale med navnet Haugianernes Opbyggelseshus i Nygaden. Det er i dag landets eldste aktive forsamlingshus. I dag leier Den kinesiske kirke i Stavanger, Nytt Liv og Sjømannsmisjonens kvinneforening lokalene. Bedehuset er bygd etter forbilde av tilsvarende brødremenigheten Christiansfeldt i Sønderjylland. Bedehuset er vernet.

Nygatens forsamlingshus sett fra Klubbgata.
Rivningsarbeid pågår i forgrunnen.
Foto: Ommund Lunde, ca. 1965

 

Stavanger Indremisjon

Eiendommen tilhørte Dr. Mohr før den ble kjøpt av Stavanger Indremisjonsforening i 1909 og innredet til møtelokale med plass til ca. 800 mennesker. Fikk tilnavnet ”Bedehuset.” Innviet i 1909.
Foto: Gabriel Espedal, 1937

 

Stavanger Indremisjon ble stiftet 11. september 1876. De første årene ble møtene holdt i forskjellige lokaler, men i 1891 oppførte medlemmene eget bedehus «Betesda» i Harald Hårfagresgate 8. Denne eiendommen var i bruk frem til 1968. Hovedsenteret ble likevel Bedehuset i Brødregata 7 fra 1909.Foreningen drev i mange år Indremisjonsheimen på Torget og Indremisjonshospitset på Holmen. Sammen med Ryfylke og Jæren Indremisjon åpnet foreningen Indremisjonens Bokhandel i Nygata. Virksomheten i Bedehuset i Brødregata opphørte i 1987 da Indremisjonen bygget nytt stort forsamlingslokale i Bergelandsgata 30.

Stavanger Indremisjons bedehus «Betesda» i Harald Hårfagres gate 8, innviet fjerde søndag i advent 1891. Bygningen ble oppført i 1891 etter tegninger av byggmester S. Bærheim.
Foto: Gabriel Espedal, 1930

 

Salem

Nors Luthersk Misjonssamband, Salem i Bergelandsgata 38.
Foto: Roy Storvik/Rogalands Avis, 1993

 

Salem Misjonsforsamling i Bergelandsgt 38 ble stiftet i 1890. I bedehuset drives forsamlingsvirksomhet som møter, bibelundervisning og menigheten misjonerer i flere land for alle aldersgrupper. Salems Misjonsforsamling het tidligere Stavanger Fellesforening av Norsk Luthersk Misjonssamband. Først i 1906 kjøpte foreningen Bergelandsgata 45 som fikk navnet «Kinahuset». Virksomheten foregikk her helt frem til Bergelandsgata 38 ble innviet i 1924. Gjennom årene foregikk flere vekkelsesmøter i lokalene i Bergelandsgata.

Zion

Zion i Kirkebakken 34
Foto: B.A.O./Byandikvaren, 1985

 

Pinsemenigheten Zion i Kirkebakken 34 ble stiftet i april 1916. Dette er en frikirkelig evangelisk menighet med utgangspunkt i pinsebevegelsen. Menighetshuset ble oppført og innviet i 1936. Den første tiden holdt pinsevennene møtene sine i Totalen, Frisinnhuset og Samhold. I 1924 kjøpte de skolehuset i Stiftelsesgata 9. Her var virksomheten frem til 1936. I 1989 ble menigheten splittet. En gruppe dannet Karisma Senter i nye lokaler på Lassa. En mindre gruppe beholdt de gamle lokalene og beholdt navnet Pinsemenigheten Zion. Zion er modermenigheten til Evangeliesenteret Kontakten i Stavanger.

Interiør, Zion
Foto: Gabriel Espedal, 1937
Zion forsamlingshus sentralt i dette flyfotografiet over Bergeland.
Foto: Widerøe, 1962

 

Stavanger Baptistmenighet

Folkesamling utenfor Bergelandsgata 45 på hjørnet ved Stiftelsesgata.
Bygget var menighetslokale for Stavanger Babtistmenighet fram til 1934 og deretter Adventistsamfunnet fram til 1978. Foto: Hans Henriksen, ca. 1930-40

 

Babtistmenigheten holder til i Bergelandsgata 24, og ble stiftet i juni 1913. I noen år holdt menigheten til i Bergelandsgata 45, men i 1932 kjøpte baptistene huset til Stavanger Arbeiderforening i dette bygget. Menigheten driver et variert arbeid med gudstjenester, bibelgrupper, søndagsskole, speidere og ungdomsarbeid. Menigheten er tilknyttet Det norske baptistsamfunn og støtter baptistsamfunnets misjonsprosjekter.

Evangelisk Lutherske Frikirke, Stavanger Menighet

Bedehuset Betlehem like til høyre for midten med Jåttånuten i bakgrunnen. Bygningen står nå på Norsk Bygdemuseum på Bygdøy. Foto: Hans Henriksen, ca. 1930-40.

 

Denne menigheten ble stiftet i 1918 på Betlehem bedehus på Jåtten. Bedehuset er et av landets eldste bedehus som ble oppført i 1875/76. Presten Lars Oftedal var initiativtaker også til dette bedehuset med formål at det skulle være et kristelig forsamlingshus. Men det fungerte også i mange år som bygdesenter. Menigheten som til vanlig omtales som Frikirken, ble stiftet som en avlegger av Egersund Frikirke som ble stiftet 30 år tidligere. Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Stavanger Menighet er tilknyttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge som ble stiftet i 1877. I 1923 ble et eget kirkebygg oppført i Sandeidgata 10 som senere ble solgt til Stavanger Døvekirke i 1996. Da flyttet menigheten til leide lokaler på Hinna. Bedehuset Betlehem er i dag gjenreist på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Bedehuset på Kalhammaren

Bedehuset ved Dusavikveien
Foto: Gabriel Espedal, ca. 1930-40.

 

Bedehuset på Kalhammaren stod ferdig i 1897 som forsamlingshus for Stavanger Indremisjon. Det ble startet søndagsskole og kvinneforening. Gjennom årene har det vært møter, utlodninger, barnemusikkforening, pikeforeningen «Daggry» og Yngres. I dag er bedehuset overtatt av frimenigheten «Den lutherske bekjennelseskirke».